Liên kết website

Phòng nghiệp vụ

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

         Phòng Nghiệp vụ là một trong bốn phòng chức năng của Ban quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn. Cơ cấu tổ chức gồm có 01 Trưởng phòng (bà Lương Thị Sinh), 01 P.Trưởng phòng (ông Phan Tuấn Long), còn lại là CBVC người lao động.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

a) Chức năng: Tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn của tỉnh.

b) Nhiệm vụ: Tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tổ chức và hướng dẫn việc quản lý hoạt động, bảo vệ, khai thác, tôn tạo, bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích, di sản văn hóa phi vật thể trong tỉnh.

2. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích phục vụ nghiên cứu, học tập và tam quan du lịch.

3. Sưu tầm tư liệu, tài liệu, hiện vật di tích, kiểm kê, phân loại, đánh giá toàn bộ hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh, lập hồ sơ quản lý và đề nghị xếp hạng di tích các cấp.

4. Xem xét, lựa chọn, bảo tồn và phát huy các yếu tố tích cực, phù hợp của di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

5. Nghiên cứu, biên soạn tài liệu, thực hiện quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền về di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của tỉnh.

6. Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm di tích theo chức năng, thẩm quyền được giao.

7. Trực tiếp quản lý cán bộ, viên chức, lao động, quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài liệu của phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,211,990

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2018-07-23 01:22:54

  Chi tiết:

   Hôm nay:

   Tuần này:

   Tháng này:

   Năm nay: