Liên kết website

Phòng Lưu trữ

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

         Phòng Lưu trữ là một trong bốn phòng chức năng của Ban quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn. Cơ cấu tổ chức gồm có 01 Trưởng phòng (ông Đinh Hồng Cương), 01 P.Trưởng phòng (ông Dương Việt Hưng), còn lại là CBVC người lao động.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

a) Chức năng: Tham mưu và tổ chức thực hiện chức năng quản lý, bảo quản tài liệu, hiện vật về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Xem xét, lựa chọ, bảo tồn và phát huy các yếu tố tích cực của di sản văn hóa.

b) Nhiệm vụ: Tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Quản lý, kiểm kê, xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện các biện pháp bảo quản đối với các tư liệu, tài liệu, hiện vật và xây dựng lý lịch tài liệu, hiện vật và hồ sơ di tích.

2. Sưu tầm, tiếp nhận bổ sung tư liệu, tài liệu, hiện vật di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; thống kê, phân loại, nghiên cứu, tham gia thẩm định, xác định giá trị đích thực của di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lập hồ sơ, lựa chọn, bảo tồn và phát huy các giá trị của tài liệu, hiện vật.

3. Xây dựng và tổ chức kho tư liệu, cung cấp tài liệu phục vụ công tác hoc tập và nghiên cứu và phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

4. Khảo sát, sưu tầm, nắm bắt, nghiên cứu, bảo tồn các loại văn hóa phi vật thể; lễ hội truyền thống, các làn điệu dân ca, dân vũ, ngôn ngữ, chữ viết, làng cổ, phong tục, tập quán…

5. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài liệu củ phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,211,981

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2018-07-23 01:19:41

  Chi tiết:

   Hôm nay:

   Tuần này:

   Tháng này:

   Năm nay: