Liên kết website

Phòng hành chính

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

         Phòng Hành chính là một trong bốn phòng chức năng của Ban quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn. Cơ cấu tổ chức gồm có 01 P.Trưởng phòng  phụ trách (bà Hoàng Thị Nga), 01 P.Trưởng phòng (ông Lộc Văn Đồng), còn lại là CBVC người lao động.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

a) Chức năng: Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức và cán bộ, viên chức, lao động; công tác tổng hợp, đối nội, đối ngoại, pháp chế, công tác kế hoạch tài chính; công tác hành chính, quản trị, hậu cần, trật tự, an toàn cơ quan.

b) Nhiệm vụ: Tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công tác tổ chức cán bộ: Xây dựng bộ máy tổ chức, quy hoạch, quản lý, sử dụng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, thôi việ, xếp lương, nâng lương, nâng ngạch, chuyển loại, thực hiện các chế độ, chính sách, công tác thi đua, khen thưởng-kỷ luật; theo dõi thực hiện nội quy, quy chế, kỷ luật lao động đối với cán bộ, viên chức, lao động của đơn vị theo phân cấp quản lý.

- Công tác kế hoạch tài chính: quản lý và thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản, các dự án, chương trình được giao.. Điều hành kinh phí của đơn vị, thanh qyết toán, thực hiện chế độ tự chủ về tài chính theo Nghị định 43/CP của Chính phủ.

- Công tác hành chính tổng hợp: tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất. Điều hành, xử lý văn bản đến, văn bản đi. Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, trật tự, an toàn đơn vị.

- Thực hiện quản trị văn phòng, quản lý hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản của đơn vị; trực tiếp quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, tài sản, phương tiện của phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công.

Bản đồ hành chính

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,211,996

  IP của bạn: 10.116.250.166

  Thời gian: 2018-07-23 01:25:21

  Chi tiết:

   Hôm nay:

   Tuần này:

   Tháng này:

   Năm nay: